ALGEMENE VOORWAARDEN

#TheBestIsClose – Actie: organische draagtas Cassonade Graeffe

Artikel 1 – ORGANISATIE

Raffinerie Tirlemontoise – Tiense Suikerraffinaderij NV/SA met maatschappelijke zetel te 3300 Tienen, Aandoornstraat 1, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0445.700.746 (hierna “TIENSE SUIKER”) organiseert een actie getiteld “Cassonade Graeffe: organische draagtas”

(hierna “ACTIE”).

Deelname aan de ACTIE impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorwaarden van dit actiereglement (hierna “REGLEMENT”), evenals alle beslissingen van TIENSE SUIKER teneinde het goede verloop van de ACTIE te garanderen. Iedere deelnemer die aan de ACTIE deelneemt, kan een kopie van dit reglement bekomen door een schriftelijke aanvraag te richten aan TIENSE SUIKER, met vermelding van de referentie Cassonade Graeffe: organische draagtas”, en met toevoeging van een voldoende gefrankeerde en aan de toezender (deelnemer) zelf gerichte omslag.

Deelname aan de ACTIE is vrij en zonder aankoopverplichting.

Artikel 2 – DEELNAME

2.1.   Toegang tot de ACTIE

De ACTIE staat open voor alle natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn in België en die op het ogenblik van deelname minstens de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Een minderjarige kan enkel deelnemen aan de ACTIE, indien hij/zij de toestemming voorlegt van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

Iedere deelnemer mag maximaal één keer deelnemen aan de ACTIE, namelijk met zijn/haar unieke persoonsgegevens. Indien een deelnemer meer dan één maal deelneemt, houdt TIENSE SUIKER enkel rekening met de eerst ontvangen deelname.

2.2.   Deelnamemodaliteiten

Deelname aan de ACTIE verloopt uitsluitend elektronisch via de daartoe gecreëerde landingspagina van TIENSE SUIKER (https://www.cassonadegraeffe.be/) en de webshop voor de draagtassen (https://www.wooz.eu/cassonade_graeffe_nl).  Iedere poging tot deelname via telefoon, fax, post, e-mail of enig ander communicatiekanaal zal niet in aanmerking worden genomen.

Deelname aan de ACTIE verloopt als volgt:

  • eerst dient de deelnemer (i) te surfen naar https://www.cassonadegraeffe.be/) of (ii) hiertoe door te klikken via de informatie in de nieuwsbrief van TIENSE SUIKER die de ACTIE omschrijft;
  • vervolgens kan de deelnemer deelnemen aan de informerende quiz t.b.v. deze ACTIE, waarna de deelnemer kan doorklikken naar de webshop om zijn bestelling te plaatsen (zolang de voorraad strekt);
  • optioneel, en zowel op de website als op de webshop, kan de deelnemer zich inschrijven voor de nieuwsbrief van TIENSE SUIKER om soortgelijke acties in de toekomst niet te missen.

2.3.   Duur van de ACTIE

De ACTIE loopt van 30 maart 2020 om 00.00 uur tot en met het tijdstip waarop de prijs niet langer voorradig is.

Er wordt slechts rekening gehouden met inzendingen die door TIENSE SUIKER ontvangen worden vóór afloop van bovenvermelde actieperiode. In geen geval kan TIENSE SUIKER aansprakelijk worden gesteld voor de laattijdige ontvangst van enige deelname, om welke reden dan ook (inclusief maar niet uitsluitend om redenen van technische aard).

2.4.   Geldigheid van de deelname

Enkel deelnames in eigen naam en voor eigen rekening zijn toegelaten. Onder geen beding mag een deelnemer deelnemen onder een pseudoniem of in naam en/of voor rekening van één of meerdere derden.

De deelnemer garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. TIENSE SUIKER is niet verantwoordelijk indien de deelnemer onjuiste, niet-actuele of onvolledige gegevens verstrekt.

TIENSE SUIKER behoudt zich het recht voor een deelnemer onmiddellijk of op een later tijdstip uit te sluiten van de ACTIE en/of andere lopende en toekomstige acties, in geval van:

  • onvolledigheid, incorrectheid of valsheid van de meegedeelde persoons- of andere gegevens;
  • enige inbreuk op huidig REGLEMENT; en/of
  • (poging tot) fraude;

Georganiseerde en/of collectieve (al dan niet geautomatiseerde) deelnames aan de ACTIE worden steeds als fraude beschouwd, evenals iedere (poging tot) wijziging van de voorzieningen (met inbegrip van het inschrijvingsformulier) van de ACTIE, via welk procedé dan ook (al dan niet geautomatiseerd), met het oog op de beïnvloeding van het resultaat en/of de verdeling van de prijzen (en de ontvangers hiervan), en zullen dan ook automatisch tot uitsluiting leiden.

TIENSE SUIKER behoudt zich het recht voor om geen prijs toe te kennen aan de personen die in strijd met dit REGLEMENT hebben gehandeld en/of deze personen te vervolgen voor de bevoegde rechtbanken. TIENSE SUIKER wijst elke aansprakelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de deelnemers voor (de gevolgen van) enige onregelmatigheden.

De uitslag van de ACTIE kan niet worden aangevochten. Over de uitslag van de ACTIE kan niet worden gecorrespondeerd met TIENSE SUIKER (noch per brief, noch per e-mail, noch telefonisch).

2.5.   Deelnamekosten

Eventuele deelnamekosten zijn geheel ten laste van de deelnemer. De deelnemer kan in geen geval de eventuele kosten voor deelname aan de ACTIE terugvorderen van TIENSE SUIKER.

Artikel 3 – PRIJS

3.1.   Prijs

Elke deelnemer aan de ACTIE krijgt gratis (zolang de voorraad strekt) een organische draagtas “Cassonade Graeffe” op het opgegeven postadres toegestuurd.  Hiervoor moeten ze hun adresgegevens op het daarvoor bestemde formulier op de webshop invullen. In totaal worden er 1.000 (duizend) draagtassen weggegeven, en zijn er dus 1.000 deelnemers die elk één draagtas zullen ontvangen.

De prijs wordt door de deelnemer aanvaard zoals hij is uitgereikt, kan niet worden betwist en zal in geen geval terugbetaald of omgeruild kunnen worden.

3.2.   Toewijzing van de prijs

De webshop van TIENSE SUIKER selecteert elektronisch de 1.000 eerste rechtsgeldige deelnemers die de quiz van de ACTIE juist hebben beantwoord, via een geautomatiseerd proces.

Indien de prijs nog beschikbaar is, zal TIENSE SUIKER de prijs per post versturen aan de deelnemers die hun volledige naam én geldig postadres hebben meegedeeld en een bevestigend bericht via een elektronisch bericht ontvangen hebben (tenzij een deelnemer om enige reden later uitgesloten zou worden door TIENSE SUIKER). Het niet-aanvaarden van de prijs, om welke reden dan ook, kan geenszins leiden tot toekenning van enige financiële of andere tegenwaarde.

De verzendingskosten van de prijs zijn ten laste van TIENSE SUIKER. Indien deze prijs bij aanbieding door of namens TIENSE SUIKER aan het opgegeven postadres van de deelnemer niet kan worden afgeleverd, zal TIENSE SUIKER niet verplicht zijn een tweede aflevering te organiseren en zal deze prijs door TIENSE SUIKER kunnen worden ingehouden, dit alles zonder dat de aansprakelijkheid van TIENSE SUIKER in het gedrang komt. Behalve in geval van vergissing in hoofde van TIENSE SUIKER, wordt de prijs die om het even welke reden niet wordt afgehaald, wordt teruggestuurd of wordt geweigerd, niet meer voor de ACTIE ter beschikking gesteld, en dit zonder dat de aansprakelijkheid van TIENSE SUIKER in het gedrang komt.

Indien de prijs niet meer voorradig is, zal TIENSE SUIKER zich ervoor inzetten (inspanningsverbintenis) om potentiële deelnemers zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk via een bericht op de landingspagina (https://www.cassonadegraeffe.be/) en webshop (https://www.wooz.eu/cassonade_graeffe_nl) te informeren dat de prijs is uitgeput. TIENSE SUIKER is in geen geval verplicht een prijs toe te kennen aan een deelnemer, indien deze prijs niet meer beschikbaar is (ongeacht of hieromtrent reeds werd gecommuniceerd).

Artikel 4 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

4.1. Respect voor de privacywetgeving

In het kader van hun deelname aan de ACTIE dienen de deelnemers aan TIENSE SUIKER hun naam en adresgegevens mee te delen, bij het invullen van het formulier op de webshop. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om TIENSE SUIKER toe te laten de prijs om te sturen.

Deelnemers aan de quiz en/of de ACTIE kunnen zich bovendien ook vrijblijvend inschrijven voor de nieuwsbrief van TIENSE SUIKER en/of de resultaten van de quiz per email ontvangen. In beide gevallen wordt daartoe ook gevraagd een e-mailadres op te geven.

TIENSE SUIKER, als verwerkingsverantwoordelijke, verbindt zich ertoe om deze gegevens te behandelen en te verwerken conform de bepalingen van de Europese Verordening (2016/679) van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“AVG”) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (de “PRIVACYWET”).

4.2. Doeleinden van de verwerking

De deelnemer erkent dat zijn/haar bovenstaande persoonsgegevens door TIENSE SUIKER verwerkt mogen worden:

  • voor het opsturen van de prijs;
  • voor het verwerken van de resultaten van de quiz, wanneer de deelnemer deze optie heeft geselecteerd; en
  • voor het opsturen van de nieuwsbrief, wanneer de deelnemer deze optie heeft geselecteerd.

4.3. Geen overdracht van gegevens

Alle persoonsgegevens die in het kader van de ACTIE worden verzameld, zullen enkel door TIENSE SUIKER en diens onderaannemer die instaat voor de verzending van de prijs, gebruikt worden, in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat onder huidig artikel 4. De verwerkte gegevens worden niet overgedragen aan andere derden. De verzamelde gegevens zullen eind december 2020 verwijderd worden, behalve wat de emailadressen die werden opgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief betreft.

4.3. Uw rechten

Voor meer informatie over bovenstaande verwerking en over uw rechten in verband met zulke verwerking (het recht op inzage, het recht op rectificatie en het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing en, onder bepaalde omstandigheden, het recht op wissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen andere vormen van verwerking), kan u ons privacy beleid raadplegen op de website http://www.tiensesuiker.be/eenvoudige-pagina/privacybeleid.

Artikel 5 – AANSPRAKELIJKHEID

TIENSE SUIKER is niet verantwoordelijk voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg is van deelname aan de ACTIE, de toekenning van de prijs en/of de gevolgen van aanvaarding van de prijs.

TIENSE SUIKER zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden, wanneer de ACTIE geheel of gedeeltelijk gewijzigd, verlengd, ingekort, uitgesteld of geannuleerd wordt omwille van redenen waar TIENSE SUIKER geen controle over heeft (toeval of overmacht) of omwille van om het even welke andere gebeurtenis die door TIENSE SUIKER, discretionair, beschouwd wordt als een factor die de uitvoering van de ACTIE onder de initieel voorziene omstandigheden bemoeilijkt.

TIENSE SUIKER kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor een technisch probleem waardoor niet aan de ACTIE kan worden deelgenomen of voor enige technische problemen die het continue en ononderbroken verloop van de ACTIE zouden verhinderen.

TIENSE SUIKER wijst elke verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies en/of laattijdige levering van de prijs, die al dan niet te wijten zouden zijn aan de gebruikte postdiensten. In geval van verlies nadat TIENSE SUIKER de prijs uit handen heeft gegeven aan de gebruikte postdiensten voor levering, wordt de prijs geacht te zijn geleverd en zal geen enkele andere prijs aan de deelnemer worden geleverd.

De deelname aan de ACTIE via het internet houdt de kennis en aanvaarding in van de eigenschappen en de grenzen van het internet, zoals wat betreft het technische prestatievermogen, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen. TIENSE SUIKER kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor het feit dat bepaalde gegevens niet zijn beschermd tegen de eventuele onttrekking ervan en tegen de risico’s van besmetting door eventuele virussen die circuleren op het internet.

TIENSE SUIKER wijst elke verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of gebreken die zich zouden voordoen op het internet, zoals onder meer wegens kwaad opzet van buitenaf, die de goede voortgang van de ACTIE in het gedrang zouden kunnen brengen.

Deze ACTIES wordt niet georganiseerd, gesponsord of ondersteund door FACEBOOK®. Door onvoorwaardelijke aanvaarding van dit REGLEMENT, erkent iedere deelnemer dat FACEBOOK® een volledige vrijwaring van aansprakelijkheid geniet met betrekking tot deze ACTIE.

Artikel 6 – ANDERE BEPALINGEN

TIENSE SUIKER behoudt zich het recht voor om de ACTIE en/of het verloop daarvan en/of dit REGLEMENT te wijzigen indien omstandigheden buiten haar wil om dit vereisen.  Elk geval dat niet uitdrukkelijk is voorzien in dit REGLEMENT zal door TIENSE SUIKER zelf worden beslecht. Er is geen verhaal mogelijk tegen een dergelijke beslissing van TIENSE SUIKER, die als definitief en onherroepelijk moet worden aangenomen.

De deelnemer erkent de merken, auteurs- en andere rechten van TIENSE SUIKER en eventuele derden te respecteren en geen inbreuken te zullen plegen op deze rechten. TIENSE SUIKER en het “T” logo zijn geregistreerde merken van TIENSE SUIKER, ingeschreven als woord en/of beeldmerk in diverse jurisdicties, waaronder de Benelux. FACEBOOK® en INSTAGRAM® zijn geen merken van TIENSE SUIKER.

Artikel 7 – GELDIGHEID & AFDWINGBAARHEID VAN HET REGLEMENT

Indien één of meerdere bepalingen van huidig REGLEMENT ongeldig of niet afdwingbaar zou blijken, dan blijven de overige clausules onverminderd van kracht.

Artikel 8 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De ACTIE, huidig REGLEMENT en alle niet-contractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot de ACTIE en/of dit REGLEMENT ontstaan, worden beheerst door Belgisch recht.

Ieder geschil met betrekking tot de ACTIE of dit REGLEMENT, met inbegrip van geschillen betreffende niet-contractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot de ACTIE en/of dit REGLEMENT ontstaan, dat niet in der minne geregeld kan worden, zal worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van het arrondissement Leuven.